За нас

Екипът на "Център за развитие на социална и емоционална интелигентност" към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" е изграден от утвърдени специалисти с доказан опит в сферата на провеждането на поведенчески тренинги и обучения в сферата на социалната и емоционална интелигентност.

"Европейски център за иновации, образование, наука и култура” е организация за осъществяване на обществено полезна дейност.

Нашата мисия е да подпомогнем младите хора в личностното им и професионално развите.

Целите на центъра са:
• Провеждане на информационни кампании, семинари, тренинги и конференции, насочени към разширяване на знанията;
• Повишаване интереса и мотивиране желанието за личностно развитие, себепознание, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение;
• Създаване на условия за развитие и реализация на млади хора в областта на иновативните решения;
• Поощряване на професиалното развитие и на хора в неравностойно положение;
• Утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество и участието му в обществения живот;
• Подпомагане на социалната интеграция и личностната и професионална реализация;