Превенция на насилието в училище, чрез социална и емоционална интелигентност

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от СОУ "Васил Левски", гр. Севлиево на тема "Разпознаване на насилието и ситуациите на деца в риск и реакции в такива ситуации".

На 21 и 22 Ноември, в Трявна, запознахме педагозите с ролята на училището за ранно разпознаване на деца жертви на насилие.

По време на двудневното, изнесено обучение бяха дискутирани въпроси свързани идентифициране на белезите на насилие, физическо насилие и реакции при физическо насилие емоционално насилие, оказване на навременна подкрепа и създаване на механизми за докладване на случаи на насилие в класната стая.

По време на дискусиите, експерти към "Център за развитие на социална и емоционална интелигентност" представиха предимствата на социалната и емоционална интелигентност, и възможности за използването им за превенция и оказване на навремена подкрепа на деца в риск.